Commissies

Klik op een van onderstaande commissis voor meer info daarover.

Accomodatie

Accommodatie Commissie (AC)

Doelstelling: 

Het beheren en onderhouden van de (sport) accommodatie in ruime zin, zodanig dat deze door de vereniging in overeenstemming met haar doelstelling kan worden gebruikt.

Positie binnen de vereniging:

De Accommodatiecommissie is een door het bestuur ingestelde commissie, bestaande uit een voorzitter en een door de commissie zelf vast te stellen aantal leden. 

De commissie wordt binnen het bestuur vertegenwoordigd door een aangewezen bestuurslid, te weten het bestuurslid Beheer en Onderhoud Accommodatie. Deze fungeert ook als aanspreekpunt en eerste contactpersoon voor de commissie naar het bestuur. 

Taken/Verantwoordelijkheden/bevoegdheden:

Onder beheer en onderhoud wordt verstaan dat de accommodatie en atletiekmaterialen in overeenstemming met de verenigingsdoelstelling (door de atleten) gebruikt kunnen worden. Dat betekent dat er tijdig wordt aangevuld of vervangen, reparaties worden uitgevoerd, schoon wordt gemaakt en preventief onderhoud wordt gedaan. Een aantal werkzaamheden wordt uitbesteed aan derden zoals technische installatie en glasbewassing.

Nader uitgewerkt betekent dit op hoofdlijnen het volgende:

 1. Beheer en onderhoud van alle roerende en onroerende eigendommen van de vereniging;
 2. Overleg met gemeentelijke terreinbeheerder inzake beheer en onderhoud van alle gehuurde zaken;
 3. Uitgifte en inname van materialen bij wedstrijden e.e.a. in overleg met het WOC;
 4. Veiligheid en welzijn bevorderen binnen de door het bestuur aangegeven (beleids)kaders.
 5. De commissie voert haar werkzaamheden uit op basis van een jaarplan en binnen het toegekende budget.

Baan en weg

Commissie Baan- en Wegatletiek (CBW)

Doelstelling commissie:

Het verzorgen van een breed scala van gedefinieerde atletiekactiviteiten (exclusief de officiële wedstrijden) ten behoeve van de leden van Athlos met hierbij diversiteit, kwaliteit en veiligheid als belangrijke uitgangspunten. Het begint bij  jeugdatletiek en sportief wandelen en eindigt uiteindelijk bij  wedstrijdsport. 

Met deze opzet beoogt Athlos om voor een ieder mogelijkheden te bieden om verantwoord te kunnen sporten op zijn/haar niveau.

Positie binnen de vereniging:

De Commissie Baan- en Wegatletiek is een door het bestuur ingestelde commissie, bestaande uit een voorzitter en een door de commissie zelf vast te stellen samenstelling en aantal leden. De voorzitter is de eerst aanspreekbare persoon voor de activiteiten van de commissie. 

De commissie wordt binnen het bestuur vertegenwoordigd door een aangewezen bestuurslid, te weten het bestuurslid Baan- en Wegatletiek. Deze fungeert als voorzitter en is ook het aanspreekpunt en eerste contactpersoon voor de commissie naar het bestuur. 

Taken/Verantwoordelijkheden/bevoegdheden:

 1. Zorgt voor een kwalitatief optimaal en breed aanbod van atletiekactiviteiten op zoveel mogelijk niveau’s.
 2. Zorgt voor voldoende en kwalitatief goed trainerspotentieel, zowel voor de baanatletiek als de wegatletiek. Door middel van o.a.
  - Tijdige aanvulling van het trainersbestand
  - Tijdige opleiding/ bijscholing van de (potentiële) (assistent-)trainers
  - Een jaarlijkse evaluatie van de (assistent-)trainers
 3. Het faciliteren en ondersteunen van de trainers.
 4. Ondersteuning van het technisch beleid van de vereniging.
 5. Jaarplan  en jaarbegroting voor de baan- en wegatletiek maken, uitzetten en laten toetsen.
 6. (Meerjaren-)beleidsplannen maken, uitzetten,laten toetsen en  aanpassen.
 7. Adviseren van het bestuur over beleid t.a.v. baan- en wegatletiek
 8. De commissie voert haar werkzaamheden uit op basis van een jaarplan en binnen het toegekende budget.

Jeugd

Jeugd Commissie (JC)

Doelstelling commissie: 

 1. De instroom van nieuwe jeugdige leden te bevorderen en op landelijk c.q. regionaal niveau te brengen;
 2. De uitval van jeugdleden tegen te gaan en daarmee het percentage Jeugdleden minimaal op landelijk c.q. regionaal niveau te houden;
 3. Ontwikkelen en uitvoeren van Jeugdvisie, waardoor de jeugd met plezier bij Athlos sport;
 4. Participatie van allochtone jeugd.

Positie binnen de vereniging:

De Jeugd Commissie is een door het bestuur ingestelde commissie, bestaande uit een voorzitter (tevens Jeugdcoördinator) en een door de commissie zelf vast te stellen aantal leden. De voorzitter is de eerst aanspreekbare persoon voor de activiteiten van de commissie. 

De commissie wordt binnen het bestuur vertegenwoordigd door een aangewezen bestuurslid, te weten de vicevoorzitter. Deze fungeert ook als aanspreekpunt en eerste contactpersoon voor de commissie naar het bestuur. 

Taken/Verantwoordelijkheden/bevoegdheden:

 1. Het ontwikkelen, opzetten en mede uitvoeren van beleid t.a.v. jeugdzaken en de jeugdatletiek
 2. Communicatie en overleg met de Commissie Baan- en Wegatletiek, trainerscoördinator en (hoofd)trainer baan;
 3. Het inventariseren, signaleren en zo mogelijk ontwikkelen van gewenste of  noodzakelijke aandachtspunten t.a.v. de jeugd, bijvoorbeeld ten aanzien van:
  a. positie en plek binnen de vereniging;
  b. aandacht en mogelijkheden;
  c. materialen en voorzieningen;
  d. feesten en activiteiten.
 4. De commissie voert haar activiteiten uit op basis van een jaarplan en binnen het toegekende budget.

Kantine

Kantine Commissie (KC)

Doelstelling commissie:

 1. Het organiseren en verzorgen van Kantine- en clubhuisfaciliteiten bij trainingen en Athlos-evenementen;
 2. De verhuur van het Clubgebouw.

Positie binnen de vereniging:

De Kantine Commissie is een door het bestuur ingestelde commissie, bestaande uit een voorzitter en een door de commissie zelf vast te stellen aantal leden. De voorzitter is de eerst aanspreekbare persoon voor de activiteiten van de commissie. 

De commissie wordt binnen het bestuur vertegenwoordigd door een aangewezen bestuurslid, te weten het Bestuurslid Accommodatie en Beheer.

Deze fungeert ook als aanspreekpunt en eerste contactpersoon voor de commissie naar het bestuur.  

Taken/Verantwoordelijkheden/bevoegdheden:

 1. Het organiseren en verzorgen van kantine- en clubhuisfaciliteiten

  Hieronder wordt verstaan:

  • het openen en sluiten van de kantine en kleedkamers op gezette tijden, voor zover niet anders ondergebracht; 

  • het voorbereiden en verkopen van te consumeren goederen en artikelen;

  • het registreren van verkochte artikelen en het opmaken van een financiële verantwoording;

  • het schoonhouden van de kantine na gebruik;

  • het plannen en regelen van voldoende kantinebezetting om dit mogelijk te maken.

 2. Trainingen

  De commissie verzorgt kantinefaciliteiten tijdens en na de officiële Athlos-trainingen. De openingstijden rond de feestdagen en in de vakantieperiode worden jaarlijks door de Commissie vastgesteld.

 3. Athlos-evenementen

  Hieronder worden verstaan:

  • de door het WOC georganiseerde wedstrijden;

  • de activiteiten van de Festiviteiten Commissie;

  • officiële gelegenheden van of namens het bestuur, zoals o.a. jaarvergadering.

Sponsor

Sponsor Commissie (SC)

Doelstelling commissie:

Het verwerven van ondersteunende middelen of materialen bij sponsors ten behoeve van de vereniging in het algemeen of van haar activiteiten in het bijzonder.

Positie binnen de vereniging:

De sponsorcommissie is door het bestuur ingesteld. Zij bestaat uit een voorzitter en een nog door de commissie aantal aan te stellen leden. De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor de activiteiten van de commissie.

De sponsorcommissie wordt binnen het bestuur vertegenwoordigd door de penningmeester. Deze fungeert als eerste aanspreekpunt voor de commissie naar het bestuur. 

Taken/Verantwoordelijkheden/bevoegdheden: 

 1. De SC is verantwoordelijk voor het verwerven van financiële middelen en/of andere fondsen/middelen/materialen bij sponsors, ten behoeve van de hele vereniging.
 2. Het belang van de vereniging wordt hiermee gediend en het belang van de sponsor op de afgesproken wijze wordt behartigd.
 3. De SC is verantwoordelijk voor het tot stand brengen, onderhouden en op correcte wijze afronden van de met de sponsor aangegane samenwerkingsrelatie, zo nodig in nauwe samenwerking met de PR-commissie en/of WOC.
 4. De SC heeft de bevoegdheid om binnen de met het bestuur afgesproken sponsorpakketten, namens het bestuur afspraken met de sponsors aan te gaan, tot een waarde van € 5000,00 op jaarbasis.
 5. Tevens is de SC bevoegd tot het ondertekenen namens het bestuur van hierop gebaseerde (sponsor) overeenkomsten, met dien verstande, dat overeenkomsten boven de € 5000,00 worden voorgelegd en (mede-) ondertekend door de voorzitter en penningmeester van het bestuur.
 6. Bij overeenkomsten boven de € 3000,00 wordt het bestuur ingeschakeld om de overeenkomst een feestelijk tintje te geven.
 7. In geval afspraken met sponsors het belang en/of het algemene beleid van de vereniging (dreigen) te doorkruisen en/of daarover twijfel bestaat, dient tijdig voerleg met het bestuur plaats te vinden.
 8. De afspraken met sponsors worden gemaakt op basis van de met het bestuur afgesproken sponsorpakketten en/of daarin genoemde onderdelen.
 9. De afspraken met sponsor vinden bij voorkeur plaats op basis van een schriftelijke (meerjarig) sponsorovereenkomst, met een gemaakt kopie toegestuurd naar de penningmeester.
 10. De SC stuurt tenminste eens per half jaar een overzicht van de resultaten van de sponsor activiteiten aan de penningmeester.
 11. In geval van sponsoring in natura en/of van gebruik van ruimtes van het clubhuis, wordt door de SC tijdig overleg gevoerd met de voorzitter van de kantinecommissie.
 12. Voor reclame-uitingen van sponsors heeft de SC 8 vlaggenmasten en het hekwerk rondom de baan ter beschikking.
 13. De commissie voert haar werkzaamheden uit op basis van een jaarplan en binnen het toegekende budget.

Vrijwilligers

Vrijwilligers Commissie (VC)

Doelstelling commissie:

 1. Het creëren en bevorderen van een kwalitatief en qua omvang voldoende groot vrijwilligerspotentieel met als resultaat dat voor alle activiteiten van de vereniging de vereiste vrijwilligerscapaciteit wordt gewaarborgd;
 2. Het zorg dragen voor een goede waardering en begeleiding van de vrijwilligers. 

Positie binnen de vereniging:

De Vrijwilligers Commissie is een door het bestuur ingestelde commissie, bestaande uit een voorzitter (Vrijwilligerscoördinator) en een door de commissie zelf vast te stellen aantal leden. De voorzitter is de eerst aanspreekbare persoon voor de activiteiten van de commissie. 
De commissie wordt binnen het bestuur vertegenwoordigd door een aangewezen bestuurslid, te weten de voorzitter c.q. vice-voorzitter. Deze fungeert ook als aanspreekpunt en eerste contactpersoon voor de commissie naar het bestuur. 

Taken/Verantwoordelijkheden/bevoegdheden:

De taak van de Vrijwilligers Commissie is uitvoering te geven aan het door het Bestuur van Athlos geaccordeerde Vrijwilligersbeleid, zoals vastgelegd in het Vrijwilligersprotocol. In dit protocol zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden nader beschreven en uitgewerkt.
Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats van het Vrijwilligerswerk en zo nodig wordt het Vrijwilligersbeleid hierop aangepast.
De commissie voert haar werkzaamheden uit op basis van een jaarplan en binnen het toegekende budget.

WOC

Wedstrijdorganisatiecommissie

Doelstelling commissie:

Voor de gehele vereniging wedstrijden organiseren, waarbij het plezier van  de atleet voorop staat.

Positie binnen de vereniging:

De WOC is een door het bestuur ingestelde commissie, bestaande uit een voorzitter en een door de commissie zelf vast te stellen samenstelling en aantal leden. De voorzitter is de eerst aanspreekbare persoon voor de activiteiten van de commissie. 
De commissie wordt binnen het bestuur vertegenwoordigd door een aangewezen bestuurslid, te weten het bestuurslid WOC. Deze fungeert tevens als voorzitter WOC en is ook het aanspreekpunt en eerste contactpersoon voor de commissie naar het bestuur.

Taken/Verantwoordelijkheden/bevoegdheden:

 1. Opstellen wedstrijdkalender
  In nauwe samenwerking met de Sponsor- en de P.R.-commissie:
  • Afstemmen wedstrijdkalender met overige commissieleden en bestuur van de vereniging en de Atletiekunie;
  • Publiceren van de wedstrijdkalender;
  • Indien noodzakelijk mutaties doorvoeren op de wedstrijdkalender.
 2. Organiseren wedstrijden conform wedstrijdkalender:
  • Het organiseren van de geplande hardloopwedstrijden op weg, baan en bos;
  • Het organiseren van de geplande baanwedstrijden, zowel technisch als afstanden;
  • Het eventueel ad-hoc organiseren van speciale wedstrijden/activiteiten;
  • Het leveren van voldoende gekwalificeerde juryleden voor de eigen wedstrijden;
  • Op verzoek van bijvoorbeeld omliggende atletiekverenigingen en/of de atletiekunie leveren van gekwalificeerde juryleden.
 3. Een positieve financiële bijdrage leveren aan de clubkas per jaar:
  • Over alle wedstrijden per jaar heen een financiële bijdrage per jaar leveren aan de clubkas. De hoogte van het bedrag zal jaarlijks met het bestuur worden afgesproken.
 4. Secretariaat uitwedstrijden:
  • Als wedstrijdsecretariaat fungeren bij zgn. “uitwedstrijden”
  • Registratie van deelnemers bij uitwedstrijden
  • Zorgdragen voor betalingen van deelnemers aan uitwedstrijden
 5. Bijhouden uitslagen en clubrecords van Athlosleden
 6. Aankoop en beheer wedstrijdmaterialen
 7. Financiën:
  • De commissie voert haar activiteiten uit op basis van een jaarplan en binnen het toegekende budget;
  • De financiële afhandeling wordt uitgevoerd conform de richtlijnen van de penningmeester.

Public Relations

Public Relations en Redactie (PRED)

Doelstelling:

 1. Het verzorgen van de publiciteit rondom de vereniging Athlos in ruime zin, zodanig dat de vereniging op een positieve wijze in de publiciteit komt om daarmede naamsbekendheid te verkrijgen en om bijzondere gebeurtenissen onder de aandacht te brengen;
 2. Het doen uitbrengen van De Wissel, het clubblad van de atletiekvereniging Athlos te Harderwijk, door middel van het aanleveren, verzamelen, ordenen en gereedmaken van kopij en deze kopij aan te bieden aan en laten printen door de drukker.

Positie binnen de vereniging:

De PRED is een door het bestuur ingestelde commissie, bestaande uit een voorzitter en een door de commissie zelf vast te stellen aantal leden. De voorzitter is de eerst aanspreekbare persoon voor de activiteiten van de commissie. 
De commissie wordt binnen het bestuur vertegenwoordigd door een aangewezen bestuurslid, te weten de vice-voorzitter. Deze fungeert ook als aanspreekpunt en eerste contactpersoon voor de commissie naar het bestuur. 

Taken/verantwoordelijkheden:

 1. De commissie verzorgt de publiciteit rondom:
  • Sponsoren. Daarbij is een nauwe samenwerking met de Sponsorcommissie vereist.
  • Bijzondere evenementen verzorgd door Athlos;
  • Bijzondere prestaties van Athlosleden in wedstrijden in zijn algemeen;
  • Wedstrijden door Athlos georganiseerd;
  • Vereniging algemeen. Dit wordt vooral ingegeven door mededelingen vanuit het bestuur om zaken openbaar te maken;
 2. De commissie doet de publiciteit door middel van een aantal kanalen waaronder:
  • De eigen website van Athlos;
  • De Wissel;
  • De kantine (posters etc);
  • Kranten in de regio;
  • Radio en televisie;
  • Andere websites;
  • Andere verenigingen.
 3. Aandachtspunten PR.
  • Bij verenigingsnieuws zal de bron meestal het bestuur van Athlos zijn;
  • Bij gevoelige zaken wordt eerst overleg gevoerd met het Bestuur;
  • De PR commissie stuurt de content van de website. Zij kan daartoe de webmaster opdrachten geven. Soms kan dit leiden tot discussie (PR waarde tegenover layout). Het is dan de verantwoordelijkheid van de voorzitter PR om daarin een besluit te nemen. Sponsor en PR waarde gaat daarbij soms boven de layout- waarde.
  • De PR commissie zorgt ervoor dat slechts daarvoor aangestelde mensen nieuwsberichten verzorgen naar de media. Zodoende houdt men controle over de inhoud en de hoeveelheid van berichten.
 4. Uitbrengen Wissel.
  • De commissie is verantwoordelijk voor het laten uitbrengen van het clubblad van de vereniging in een frequentie van tenminste 5 keer per jaar, door middel van het aanleveren, verzamelen, ordenen en gereedmaken van kopij en deze kopij aan te bieden aan en laten printen door de drukker;
  • De commissie is verantwoordelijk voor de inhoud en lay-out van hetgeen wordt gepubliceerd en het vooraf toetsen van deze inhoud aan de door het bestuur beoogde doelstelling. 
   Deze doelstelling is om via dit medium Athlos en haar leden op een respectvolle wijze voor het voetlicht te brengen en lezers te informeren over het wel en wee van de vereniging dan wel te berichten over andere voor de vereniging relevante zaken en onderwerpen;
  • De commissie is bevoegd alle aangeboden kopij te weigeren of te publiceren indien deze naar haar oordeel deze (niet) past binnen de beoogde doelstelling en hoeft daarvan geen verantwoording af te leggen aan het bestuur of de leden;
  • De commissie verzorgt 1x per jaar, op aangeven van de secretaris van het bestuur, de uitnodiging en stukken van de te houden Jaarvergadering en draagt zorg voor het tijdig aanbieden en laten printen van de uitnodiging en stukken door de drukker. Deze documenten dienen uiterlijk 2 weken voor de jaarvergadering in bezit van de leden te zijn;
  • De voorzitter van de commissie heeft tenminste 1 x per jaar overleg met de vertegenwoordiger van het bestuur c.q. met het voltallige bestuur, waarin o.a. de voortgang wordt besproken.
 5. Werkwijze uitbrengen Wissel.
  • De RC stelt op jaarbasis een aantal data vast vóór welke data kopij moet zijn ontvangen en maakt deze data tijdig binnen de vereniging bekend;
  • Op basis van de aangeleverde en beschikbare kopij vindt vóór publicatie een of meerdere keren redactieoverleg plaats waarna inhoud van De Wissel wordt vastgesteld en ter publicatie wordt voorbereid en aangeboden aan de drukker;
  • De RC ziet toe op het tijdig gereed zijn van gedrukte exemplaren en het (laten) verspreiden daarvan door vrijwilligers aan de verschillende adressen.

De commissie voert haar werkzaamheden uit op basis van een jaarplan en binnen het toegekende budget.

 

Afdrukken